متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

شرایط جدید حاکم بر سازمانها باعث افزایش رقابت بین آنها گردید و مستلزم اثربخشی آنهاست، به نحوی که بتوانند شرایط را به نسل بعدی کارکنان که  به امید سازمان معروف هستند، منتقل کند. بی شک حضور نسل امید باعث بهبود اثربخشی و بهره وری می گردد، زیرا آنها سازمان را مربوط به خود می دانند و پر کوشش و ساعی در راستای نیل به اهداف شرکت، بدون هیچ چشم داشتی فراتر از وظایف قانون خود اقدام می کنند. و امروز این تلاشهای فراتر از انتظار و سودمند را، در ادبیات علم سازمان و مدیریت و رفتارهای مدنی سازمان خواهان فراوانی دارند (دیبائولا و همکاران[1] 2005).

عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری می باشد که رعایت آن از دیدگاه هر بشر سلیم فطره ای از ضروری ترین امور به شمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان 1381).

عدالت در راه تحقق حقوق بشر گواهی گرانبها و ارزش انسانی والایی دارد به گفته افلاطون: عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در سر جای خودش و ارسطو می گوید: عدالت را می توان به دو دسته تقسیم نمود. عدالت عام که همه فضیلت ها را در برابر می گیرد و عدالت خاص، این که حق هر کسی را به شایستگی بدهند (کاتوزیان، 1386).

واژه عدالت سازمانی برای اولین بار توسط گرین برگ، در دهه 1970 اظهار گردید. او معتقد می باشد که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی می باشد و سازمان بایستی در جهت تحقق این مهم همه تلاشها و کوششهای خود را به کار گیرید
(گرین برگ[2] 1987) فرناندز و وامله[3] به نقل از گرین برگ اظهار می دارند: که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنانشان تصریح داشته و معمولاً در برگیرنده ی سه جزء متفاوت می باشد که عبارتند از: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (مراوده ای).

عدالت سازمانی در هر سه بعد می تواند با رفتار مدنی سازمانی مرتبط باشد (رامین مهر ،1388).

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و اورگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه گردید. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب نادیده گرفته می شوند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به گونه ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (مستبصری و نجایی، 1387).

اهمیت رفتار مدنی سازمانی بر کسی پوشیده نیست. تحقیقات فراوانی بر روی اثرات رفتار مدنی سازمانی که شامل عواملی مثل عملکرد، بهره وری، کارایی و اثربخشی، تعهد، موفقیت سازمان و رضایت و وفاداری مشتری را مورد مطالعه قرار داده می باشد (عباسپور، 1385).

تحقیقات انجام گرفته نشان داده می باشد که عدالت سازمانی به عنوان یکی از عواملی که موجب رفتار مدنی سازمانی می گردد مورد کم توجهی قرار گرفته می باشد و شاید در بعضی از تحقیقات و گزارشات انجام شده به تأثیر عدالت در ایجاد چنین رفتارهایی تصریح شده باشد، اما از آنجا که نیروی انسانی در هر سازمانی به ویژه در شرکتهای تعاونی تولیدی سرمایه ارزشمندی به شمار می طریقه، رفتار مدنی می تواند در پیشرو اهداف سازمانها مؤثر باشد، لذا فهم اقدام مدیریتی برای این امر اهمیت بسزایی دارد و پس می تواند سازمانها را در اثربخشی و بهره وری سازمانها یاری دهد. رفتار مدیریتی دقیق در کارکنان سازمانهای کشورهای پیشرفته موجب کارایی، اثربخشی، بهره وری، رضایت شغلی وفاداری، کیفیت خدمات و … می گردد. لازم می باشد اقداماتی که باعث به وجود آمدن چنین رفتارهایی برای مدیران و کارکنان می گردد شناسایی شوند. از آنجا که عدم رعایت عدالت از سوی مدیران در شهرستان خرم آباد، به ویژه در شرکتهای تعاونی تولیدی که انتخاب ناشایسته ای دارند، باعث تضعیف روحیه کاری کارکنان شده و آنها خود را جدای از سازمان می دانند و با در نظر داشتن حساسیتی که برای این استان هست، خود می تواند آثار مخربی برای کل استان داشته باشد و در نهایت می تواند منجر به این امر گردد که وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند. لذا رعایت عدالت در کارایی و اثربخشی شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان خرم آباد باعث فرایند افزایش و بهبود توسعه اقتصادی و صنعتی کل استان می گردد از این رهگذر، مدیران تأثیر عمده ای در ایفای تأثیر حساس و پر اهمیت عدالت در طریقه سازمان خود
می باشد با در نظر داشتن موارد مطروحه به نظر می رسد انجام پژوهش در این زمینه ضروری می باشد.

1- Dipaola et all

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Greenberg

2- Fernands & Wamleh

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد