متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش مقصود از رفتار مدنی نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 16 تا 20 پرسشنامه بل و منگوگ (2002) کسب کرده می باشد.

عدالت سازمانی

تعریف مفهومی: عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد برای ادراک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمانی با آنها (فولگر[1]، 1998).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از عدالت توزیعی نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به تمامی سؤالات پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن[2] (1993) کسب کرده می باشد.

عدالت توزیعی

تعریف مفهومی: عدالت توزیعی به پاسخ دهی افراد نسبت به مدخل ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد (نوروزی و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از عدالت توزیعی نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 1 تا 6 در پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) کسب کرده می باشد.

عدالت رویه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی: یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها بهره گیری می گردد (محسن نوروزی و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از عدالت رویه ای نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 6 تا 12 در پرسشنامه نیهوف و مورمان (1993) کسب کرده می باشد.

عدالت تعاملی

تعریف مفهومی: افراد این عدالت را از برخوردی که در روابط شخصی با آنها می گردد استنباط می کنند (بوکل[3]، 1997).  جنبه های از فراگرد ارتباطات از قبیل ادب، صداقت و تکریم بین منبع دریافت کننده را در بر می گیرد (Spector & Cohen, 2001).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از عدالت تعاملی نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 12 تا 20 در پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) کسب کرده می باشد.

2- Folger

1- Nichoff & Moorman

2- Bohocel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد