متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش فرض های پژوهش

سؤالات پرسشنامه برای آزمودنی ها روشن و بدون ابهام می باشد.

سؤالات پرسشنامه هدف کلی پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهد.

درک و آگاهی پاسخ دهندگان به پرسشنامه نسبت به اهداف پژوهش یکسان و صادقانه می باشد.

استنباط نمونه های پژوهش از مفاد پرسشنامه پژوهش غیر جهت دار می باشد.

کلیه پاسخ دهندگان جزو کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد می باشد.

تعریف متغییرهای پژوهش

رفتار مدنی سازمانی

تعریف مفهومی: یک نوع رفتار ارزشمند و مفید می باشد که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند، و نظارت بر محیط به مقصود شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه شخصی نمونه ای از این رفتارهاست (ارگان[1]، 1988).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از رفتار مدنی سازمانی نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به تمامی سؤالات پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی بل و منگوگ (2002) کسب کرده می باشد.

نوع دوستی

تعریف مفهومی: این بعد بشر را از تنگ نظری و حصار خود محوری خارج ساخته، موجب می شودتا در برابر دیگران، از خود ایثار، فداکاری و گذشت نشان دهد و با آنها پیوند صمیمانه مستقر کند و اغلب به عنوان رفتاری داوطلبانه در جهت منافع دیگری، مانند کمک، همکاری، ودلجویی کردن تعریف
می گردد (آیزنبرگ[2]، 1384) .

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از رفتار مدنی سازمانی نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 1 تا 5 پرسشنامه بل و منگوگ[3](2002) کسب کرده می باشد.

تکریم و تکریم

1- Organ

1- Isenberge

2- Bl and mangok

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید