متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت های تعاونی کارگری

شرکت های تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و اعتبار از سال 1346 تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال 1357 تعداد این شرکت ها به 1673 واحد رسید که اعضاء این شرکت ها بالغ بر 423840 نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با 510 شرکت تعاونی عضو و ثبت گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت های تعاونی تولید روستایی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران به مقصود یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهایی تحت عنوان تعاونی های تولید بود که قانون آن را در سال 1349 به تصویب رسید.

دولت به مقصود بالا بردن اندازه عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زراعین بر قطعات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و بهره گیری صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زراعین، تعاونی های تولید روستایی را ایجاد نمود.

تعداد تعاونی های تولید روستایی تا بهمن سال 1357 شامل 39 شرکت مشتمل بر 285 قریه و مزرعه با 11200 نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور 99546 هکتار می گردید.

شرکت های تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 به بعد)

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون عوض کرد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند، از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه ی کالا در اعتصاب های متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آن را الهام بخش کوشش های آینده قرار دادند.

امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه ی دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطوح قانون اساسی جدید تبلور پیدا نمود و این بار تعاون را نه تنها به عنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از
بخش هایی تشکیل دهند، نظام اقتصادی جمهوری نو بنیاد به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد