متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت و اهمیت پژوهش

بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت می باشد از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آن چیز که محظور (ممنوع) می باشد در دین. پس رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران موجب افزایش تعهدکارکنان به سازمان، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می گردد و جامعه را از  منفعت سازمان و کوشش کارکنان
بهره مند می نماید (رضائیان، 1384،37).

دو تن از محققان، عدالت سازمانی را ادراک افراد از منصفانه و غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آنها
می دانندFolger & Cropanzano, 1998) ). ادراک برخورد غیرمنصفانه سازمان توسط افراد باعث کاهش روحیه، جابجایی و ترک شغل و حتی در مواردی تقابل و رودررویی با سازمان می گردد. رفتار شهروندی سازمانی (بویژه فداکاری، وظیفه شناسی، شکیبایی) باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان می گردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند در شرکت به مدت طولانی باقی می مانند، محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند و به جایگاه شرکت بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک می کنند. از لحاظ منطقی می توان تصور نمود که رفتار شهروندی سازمانی ممکن می باشد یک محیط کاری بهتر درون سازمان را ارتقاء دهد (کپمن [1] ، 2001).

بعضی از زمینه هایی که رفتار مدنی سازمانی به موفقیت سازمان کمک می کند عبارتند از:

1- افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان 2- آزاد کردن منابع سازمانی که می توانند برای مقاصد مولدتری مورد بهره گیری قرار گیرند. 3- کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که صرفاً جنبه نگهدارندگی دارند. 4- افزایش ثبات عملکرد سازمان ها (کارامبایا[2]، 1990).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس با غایت به مطالب فوق الذکر اهم موارد ضرورت پژوهش مورد نظر محقق را می توان به اختصار به تبیین ذیل برشمرد:

رفتار مدنی عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقشی آنها می گردد. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند به احتمال بیشتر سازمان را رها می کنند یا ستوه پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند و حتی ممکن می باشد شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام جویی کنند، پس درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یابی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار مدنی – سازمانی می باشد (نوروزی و همکاران، 1391).

از آنجایی که کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی قشر بسیار تأثیرگذاری هستند که در رشد و توسعه جامعه از طریق آموزش هایی با عنوان آینده سازمان جامعه کمک می کنند و از طرفی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی به عنوان افرادی که به سلامت کارکنان در محیط کاری و کمک به توسعه و مهارت های آنها، شناسایی استعدادهایی در این زمینه و ایجاد محیطی با نشاط برای فرایند آموزش و پرورش کارکنان تأثیر بسیار مهمی دارند و با ایجاد محیطی که آنها بتوانند با آرامش به انجام وظایف خطیر خود بپردازند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از طرفی همیشه در میان شرکت های
تعاونی – تولیدی این دغدغه هست که در زمینه کاری با آنها برخورد نشود که این خود زمینه ساز بسیاری از معضلات در این محیط می باشد لذا این دغدغه همیشه در میان کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی هست. از طرفی با در نظر داشتن اهمیتی که بروز رفتار مدنی – سازمانی در محیط شرکت های تعاونی – تولیدی به عنوان یک سازمان کوچک دارد می تواند به محیطی برای رشد و توسعه و اثربخشی آنها داشته باشد. بنابراین نیاز می باشد عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می گردد، شناسایی شوند. در خاتمه می توان اظهار داشت که امید می باشد نتایج این پژوهش به شرکت های تعاونی – تولیدی و با در نظر داشتن تأثیر و اهمیت زیادی که این شرکت ها به مقصود بروز رفتارهای فرانقشی با در نظر داشتن اهمیت بروز این رفتارها در محیط آموزشی دارند کمک نماید.

1- Coopmane

2- Karambayya

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد