متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتماد سازمانی

بسیاری از محققان عقیده دارند اعتماد بطور کلی اطمینان و خوش بی بینی نسبت به وقوع حوادث، یا اطمینان داشتن بر دیگران بدون وجود علت های اجباری می باشد (Smith & Bireg; 2007).

بین اعتماد سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و مستقیم هست. در واقع اگر در یک سازمان، کارکنان به یکدیگر، به مدیران، و به سازمان خود اعتماد داشته باشند، به احتمال زیاد در محیط کار از خود رفتارهای مدنی سازمانی نشان می دهند. دلیل این امر را می توان اینگونه بیان نمود: وجود شرایط اعتماد در سازمان، افراد را در کنار همه نگه می دارد و آن ها را قادر می سازد که به همدیگر اعتماد کنند و به صورت باز اقدام کنند. افرادی که به همکاران خود اعتماد دارند و احساس همبستگی عمیقی با آن ها دارند، نسبت به همکارانشان و کار آن ها ملاحظه و اهمیت بیشتری قائل هستند و به آنها کمک می کنند تا وظایف خود را بهتر انجام دهند. به علاوه اعتماد سازمانی باعث می گردد در بین کارکنان احساس عدالت، توجه و طرفداری سازمان از آنها ایجاد گردد و کارکنان مطمئن باشند که سازمان در تعامل با آن ها فرصت طلبانه اقدام نمی کند؛ همچنین در این شرایط، کارکنان عقیده دارند که سازمان از آن ها مراقبت می کند و نسبت به مسائل آن ها حساس می باشد (شیرازی و همکاران، 1391).

رفتار مدنی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به رغم اهمیت اجتناب از وارد کردن صدمه سازمانی، کم تر به این رفتار مدنی توجه نموده اند. پاین و باخراش [1]در سال 2000 میلادی با مروری بر ادبیات علمی رفتار مدنی سازمانی دریافتند که ادبیات رفتار مدنی سازمانی بیش تر بر درک ارتباط بین شهروند سازمانی و سایر متغییرها و بر ساخته ها به جای پرداختن دقیق به ماهیت رفتار شهروندی متمرکز می باشد (مارکوزی و زین 2004).

ون دی ون[2] در سال 1993 میلادی زیر ساختارهایی را برای کارآفرینی اظهار می کند که یکی از اجزای این زیر ساختارها، ارتقای رفتار مدنی سازمانی می باشد (وَن دِ وَن، 1992).

زمینه فرهنگ دارای تأثیر بالقوه بر رفتار شهروندی می باشد که آثار مختلف فرهنگ بر رفتار مدنی سازمانی را می توان در قالب موارد ذیل مورد توجه قرار داد:

1- انواع مختلف رفتار شهروندی نظاره شده در سازمانها (به عنوان نمونه، تأثیر بر نوع ساختار)

2- استمرار انواع مختلف رفتار شهروندی

3- تقویت روابط بین رفتار مدنی با عوامل تأثیرگذار و پیامدها

4- مکانیزم هایی که از طریق آن رفتار مدنی ایجاد می گردد یا بر موفقیت سازمانی تأثیر می گذارد (پدساکوف، 2000) .امروزه مشتری مداری به عنوان یکی از شعارهای محوری در سازمان های کارآفرین تبدیل شده می باشد، به گونه ای که محور توجه سازمان ها برای بقا، سودآوری و رشد می باشد. ارتباط بالای این عنصر فرهنگ کارآفرینی با رفتار مدنی سازمانی گویای این واقعیت می باشد که محافظت از منابع سازمانی آداب اجتماعی و نوع دوستی به عنوان عناصر اصلی رفتار مدنی سازمانی دارای تأثیر و تأثر مقابل با مشتری مداری هستند، که در نظر داشتن یکی از آنها، بارورتر شدن دیگری خواهد گردید. لذا بایستی سازمان ها بکوشند با تقویت مؤلفه های مختلف رفتار مدنی سازمانی، سازمان را مشتری محور نموده و در سایه آن کارآمدی خود را تضمین نمایند.

1- Paine & Bachrach

2- Van de Ven

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد