متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تعاونی ها در ایران

سازمان مرکزی تعاون کشور (تشکیل شرکت های تعاونی شهری غیر کارگری)

این سازمان در بیت سوم اردیبهشت 1346 به منشور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی ها به وجودآمد. در سال 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق گردید و در سال 1356 پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال 1370 به این شکل ادامه کار داد و سپس بر اساس قانون بخش تعاون مصوت شهریور 1370 به وزارت تعاون منتقل گردید.

تعداد شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال 1357 یعنی شروع انقلاب اسلامی به تبیین زیر می باشد:

الف: شرکت های تعاونی: مجموع شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار توزیعی، خدماتی شهری غیر کارگری در پایان بهمن 57 برابر با 1340 واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر 803893 نفر بوده اند.

ب: اتحادیه شرکت های تعاونی: تا پایان بهمن ماه 1357 تعداد 20 اتحادیه تعاونی شهری غیر کارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر 369 شرکت تعاونی ثبت گردیده می باشد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی (تشکیل شرکت های تعاونی روستایی)

این سازمان که در سال 1346 و بدنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 به وجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می نمود.

الف- آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمای اعضای شرکت های تعاونی و مناطق روستایی کشور

ب- کمک های اعتباری به شرکت ها به مقصود افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان

ج- ارتباط با شرکت های تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد ارتباط با سازمان های بین المللی

ایجاد سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه 1357 مجموعاً 2939 شرکت تعاونی روستایی با 3010202 نفر عضو را تحت پوشش داشته می باشد.

تعداد اتحادیه های شرکت های تعاونی روستایی در پایان بهمن 1357 معادل 153 واحد با 2923 بوده می باشد و در واقع تمامی شرکت های تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوطه به خود بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد