متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی

این بعد اظهار کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان، و مخاطبان سازمان می باشد. افرادی که در سازمان با تکریم و تکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار مدنی مترقی هستند (اپلبام و همکاران[1]، 2004 به نقل از ارگان).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از تکریم و تکریم نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 5 تا 9 پرسشنامه بل و منگوگ (2002) کسب کرده می باشد.

جوانمردی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی: این بعد که تحمل پذیری نام دارد به شکیبایی در برابر جایگاه های مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی تصریح می کند (مکنزی و همکاران، 1998).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از جوانمردی نمره ای می باشد که آزمون شونده به سؤالات 9 تا 13 پرسشنامه بل و منگوگ (2002) کسب کرده می باشد.

 

 

وجدان کاری

تعریف مفهومی: رفتاری می باشد که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کار می باشد (همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان) و افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی به کار ادامه می دهند (مستبصری و نجابی، 1387، رضایی کلیدبری و سلیمی، 1387، اسلامی، 1387 به نقل از ارگان).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش مقصود از وجدان کاری نمره ای می باشد که آزمون شونده در پاسخ به سؤالات 13 تا 17 پرسشنامه بل و منگوگ (2002) کسب کرده می باشد.

رفتار مدنی

تعریف مفهومی: رفتار فردی و داوطلبانه ای می باشد که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده اند، اما با این تفاصیل باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می گردد (کوهن و کول[2]، 2004، به نقل از ارگان) .

3- Apelbame and all

1-Cohon and col

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی: پژوهش حاضر مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی نواحی چندگانه شهر خرم آباد می باشد.

اهداف اختصاصی

1- توصیف وضعیت عدالت سازمانی کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

2- توصیف اندازه بروز رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

3- تعیین اندازه تأثیر عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار مدنی سازمانی و ابعاد آن در شرکت های تعاونی، تولیدی شهر خرم آباد.

4- تعیین اندازه ارتباط چندگانه رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

5- تعیین اندازه ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

6- تعیین اندازه تفاوت رفتار مدنی سازمانی بین کارکنان زن و مرد شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی تولیدی  با فرمت ورد